• หน้าหลัก
 • ลงทะเบียน
 • เข้าสู่ระบบ
 • พิมพ์รายงาน
 • ติดต่อเรา

คุณสมบัติผู้ขอโอน
1. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเป็นข้าราชการตามกฏหมายอื่นตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ดังนี้
 พนักงานเทศบาล ข้าราชการในมหาวิทยาลัย/ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการศาลยุติธรรม
 พนังานครูเทศบาล ข้าราชการธุรการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ
 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
2. ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. ในตำแหน่งที่จะขอโอน คลิกที่นี้

ขั้นตอนการโอนออนไลน์
1. ให้คลิก ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแบบคำร้องขอโอนกรมการพัฒนาชุมชน
2. ให้คลิก ยื่นคำร้องขอโอน ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ทันที
3. การตรวจสอบข้อมูลให้คลิก พิมพ์รายงาน เพื่อค้นหาแบบคำร้องของโอนโดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกค้นหา

ข้อควรระวัง
1. ผู้ขอโอนยื่นคำร้องขอโอนได้ครั้งเดียวในปีนั้นๆ และคำร้องขอโอนจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. ข้อมูลที่กรอกในแบบคำร้องขอโอนกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังว่าผู้ขอโอนไม่มีคุณสมบัติ จะถือว่าผู้ขอโอนขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
3. การกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอโอนออนไลน์ ผู้ขอโอนจะต้องตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนจะยืนยันคำร้องขอโอน เพราะผู้ขอโอนไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. คำร้องขอโอนจะมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอโอนออนไลน์เป็นต้นไป

การพิจารณารับโอน
1. เป็นอำนาจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะพิจารณารับหรือไม่พิจารณารับโอน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
2. กรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาดูรายละเอียดจากข้อมูลในการยื่นคำร้องขอโอนเป็นหลัก
3. หากกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณารับโอน กรมการพัฒนาชุมชนจะติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อน และให้ผู้ขอโอนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมติดรูปถ่ายในแบบคำร้อง (ตามข้อ 10 ในแบบคำร้องขอโอนกรมการพัฒนาชุมชน) ส่งมาทางไปรษณีย์ EMS ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานาคร 10210
4. กรมการพัฒนาชุมชน มีหนังสือสอบถามความยินยอมจากต้นสังกัดของผู้ขอโอนว่าจะยินยอมให้โอนมารับราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือไม่
5. เมื่อต้นสังกัดของผู้ขอโอนตอบไม่ขัดข้องพร้อมให้โอนได้ กรมการพัฒนาชุมชน จะออกคำสั่งรับโอน และแจ้งต้นสังกัดของผู้ขอโอนให้โอนพร้อมส่งตัวผู้ขอโอนมารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120